Wednesday, 7 December 2011

Hukum rumah sewa dijadikan homestay

Seorang sahabat saya bertanya tentang satu masalah berkaitan ijarah (akad sewaan). Iaitu, seorang  menyewa sebuah rumah kediaman, kemudian menjadikannya sebagai homestay.

Apakah diboleh tindakan seperti ini?
Dalam erti kata lain, bolehkah seseorang menyewakan sesuatu yang disewanya (seperti rumah), kepada orang lain?
Jika pemilik rumah membenarkannya berbuat demikian, tidak timbul sebarang kemusykilan. Kemusykilan timbul apabila rumah yang disewa itu, dijadikan homestay, tanpa keizinan pemilik rumah.
Sebagaimana biasa, persoalan ini akan ditinjau melalui jendela Mazhab Syafie. Pandangan mazhab-mazhab lain, hanya akan disebut jika ada keperluan.
Alhamdulillah, persoalan ini telah dijawab oleh Imam Nawawi radhiyALLAHu ‘anhu dan para ulama Mazhab syafie yang lain.
Semoga Allah menurunkan rahmat yang mencurah-curah ke atas mereka. Ameen.
Dalam karyanya, Minhaj at-Tolibeen, Imam Nawawi radhiyALLAHu ‘anhu berkata :
وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره
Terjemahan : Dan bagi penyewa [hak untuk] mengambil manfaat [daripada benda yang disewa] dengan dirinya sendiri, dan dengan [perantaraan] orang lain.
Maksud mengambil manfaat barang sewaan ‘dengan [perantaraan] orang lain’, ialah memberikan barang sewaan itu kepada orang lain, untuk digunakan atau dipakai.
Kaedah mengambil manfaat
Matan Minhaj di atas, memperihalkan tentang cara penyewa boleh mengambil manfaat daripada barang yang disewanya.
Cara pertama, penyewa itu sendiri yang mengambil manfaat daripada barang sewaan.
Maksudnya, jika benda yang disewa itu sebuah rumah, penyewa itu sendiri yang mendiami rumah tersebut. Jika barang sewaan itu kenderaan, penyewa itu sendiri yang menggunakannya. Andai barang sewaan itu baju, penyewa itu sendiri yang memakainya.
Cara kedua, penyewa mengambil manfaat daripada barang sewaan dengan perantaraan orang lain.
Maksudnya, jika barang yang disewanya ialah sebuah rumah, penyewa memberikannya kepada orang lain untuk didiami. Jika yang disewanya kenderaan, penyewa memberikannya kepada orang lain untuk ditunggangi. Andai barang yang disewanya pakaian, penyewa memberikannya kepada orang lain untuk dipakai.
Kedua-dua cara mengambil manfaat daripada barang sewaan di atas, adalah harus seperti yang dinyatakan Imam Nawawi r.a.
Oleh demikian, seseorang yang menyewa sebuah rumah kediaman sebagai contoh, boleh memberikannya kepada orang lain untuk didiami secara percuma. Dia juga boleh sewakan rumah kediaman tersebut kepada orang lain.
Ini dinyatakan oleh Syaikh Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj ketika menghuraikan matan Minhaj di atas.
Beliau mengatakan :
كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره
Terjemahan : Begitu juga harus [bagi penyewa] menyewakannya (barang yang disewa) kepada orang lain.
Perkara yang sama dinyatakan oleh Iman Syirazi dalam al-Muhazzab, iaitu :
وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الإجارة كالبيع وبيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر، ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع المبيع من البائع وغيره
Terjemahan : Penyewa boleh menyewakan benda yang disewa [nya kepada orang lain] apabila dia mengambilnya (benda yang disewa), kerana sewaan [sama] seperti jual beli.
Menjual 'barang belian' harus [dilakukan oleh pembeli] selepas pengambilalihan (qabadh) [barang jualan]. Maka, demikian juga penyewaan [barang sewaan yang dilakukan oleh] penyewa.
Harus [penyewa menyewakannya] kepada pemberi sewa atau [kepada] orang lain, sebagaimana harus menjual 'barang belian' kepada penjual atau [kepada] orang lain.
Dalil
Ringkasnya, penyewa berhak memberikan barang sewaan untuk digunakan oleh orang lain, secara percuma. Penyewa juga berhak menyewakannya kepada orang lain.
Sebabnya, 'manfaat barang sewaan' (rumah, kenderaan, baju dll) adalah milik penyewa. Justeru, penyewa berhak memberikan 'manfaat barang sewaan' yang dimilikinya itu, kepada orang lain, samada secara percuma atau berbayar.
Kedudukan ‘manfaat barang sewaan’ sama seperti kedudukan ‘barang jualan’ (mabi’) dalam akad jual beli. Barang jualan adalah milik pembeli. Justeru, pembeli berhak memberikannya kepada orang lain, atau menjualnya.
Demikian juga halnya ‘manfaat barang sewaan’ dalam akad ijarah.
Oleh demikian, penyewa berhak menyewakan rumah (sebagai contoh) yang disewanya, kepada orang lain, tanpa timbul soal keizinan pemilik.
Oleh kerana 'manfaat barang sewaan' adalah milik penyewa, maka pemilik (pemberi sewa) tidak berhak menyekat tindak tanduk penyewa terhadap miliknya itu (manfaat barang sewaan).
Oleh sebab itu, jika pemilik (pemberi sewa) mensyaratkan agar 'manfaat barang sewaan' hanya boleh diambil oleh penyewa, dalam erti kata lain, barang sewaan hanya boleh digunakan oleh penyewa, maka akad ijarah tersebut tidak sah, dan terbatal menurut salah satu pendapat dalam Mazhab Syafie (Rujuk: al-Majmuk).
Sama seperti penjual yang mensyaratkan kepada pembeli, bahawa barang yang dijualnya tidak boleh dijual oleh pembeli.
Ini dijelaskan oleh Syaikh Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj. Beliau berkata :
فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح كما لو باعه عينا وشرط أن لا يبيعها
Terjemahan : Jika [pemilik] mensyaratkan kepadanya (penyewa bahawa) pengambilan manfaat [daripada] nya (barang sewaan) [hanya boleh diambil] dengan dirinya [sahaja], tidak sah [syarat itu], [sama] seperti dia (pemilik) menjual kepadanya (penyewa) [sesuatu] benda dan mensyaratkan [kepadanya] agar tidak menjualnya.
Jawapan
Kesimpulan daripada kenyataan dan huraian di atas, seseorang yang menyewa rumah kediaman, boleh menjadikan rumah kediaman tersebut sebagai homestay, meskipun tanpa keizinan pemilik.  
Ini kerana, ‘mengubah rumah kediaman menjadi homestay’, adalah sama dengan tindakan menyewakannya kepada orang lain.
Oleh itu, jika pemilik mensyaratkan rumah yang disewa oleh penyewa, tidak boleh dijadikan homestay, maka akad ijarah tersebut terbatal.
Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment