Thursday, 3 November 2011

Bolehkah melakukan korban untuk si mati?

Soal status hukum ‘melakukan korban untuk orang yang telah mati’, banyak diutarakan bila hampirnya Hari Raya Haji.

Tulisan ini hanya akan mengupas isu ini melalui kaca mata Mazhab Syafie. Kemudian, jika ada keperluan, akan dinyatakan pandangan mazhab-mazhab lain.

Dalam Mazhab Syafie, isu ini telah diputuskan dengan jelas. 

Imam Nawawi radhiAllah ‘anhu menegaskan dalam kitab al-Minhaj :

ولا تضحيةَ عن الغير بغير إذنه. ولا عن ميت إن لم يُوْصِ بها

Terjemahan : “Dan tidak ada [amalan] korban [yang dilakukan] untuk orang [lain] tanpa keizinannya dan [juga] tidak [ada amalan korban] untuk orang [yang telah] mati jika dia tidak mewasiatkannya”.

Kenyataan Imam Nawawi radhiAllah ‘anhu di atas, memperihalkan tentang dua perkara, iaitu :

Pertama : Melakukan korban untuk orang lain yang masih hidup; dan
Kedua :  Melakukan korban untuk orang yang telah mati.

Pertama : Korban untuk orang masih hidup

Melakukan korban bagi pihak, atau untuk orang lain yang masih hidup, memerlukan keizinan pihak atau orang tersebut.

Oleh itu, jika seseorang menyembelih binatang, dengan niat melakukan korban bagi pihak, atau untuk orang lain, sembelihan itu dikira sebagai korban, jika terdapat keizinan daripada orang tersebut.

Namun, jika sembelihan itu dilakukan tanpa keizinannya, maka binatang yang disembelih itu, TIDAK dianggap sebagai korban. Dalam erti kata lain, tidak sah korban tersebut.

Sebab ia tidak dianggap korban kerana korban merupakan ibadat. Manakala dasar yang terpakai dalam soal ibadat ialah, ia tidak boleh dilakukan untuk atau bagi pihak orang lain.

Syaikh Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj, menjelaskan-ketika menghurai kata-kata Imam Nawawi radhiAllah ‘anhu di atas- :

ولا تضحية) أي لا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه) ؛ لأنها عبادة، والأصل أن لا تفعل عن الغير)

Terjemahan : “(Dan tidak ada [amalan] korban) maksudnya tidak menjadi korban (bagi pihak orang lain) yang [masih] hidup (tanpa keizinannya) kerana ia [adalah] ibadat dan dasar [berkaitan ibadat ialah] tidak [boleh] dilakukan bagi pihak orang [lain]”.

Syaikh Khatib Syarbini dengan jelas menyatakan, korban yang dilakukan bagi pihak orang lain tanpa keizinannya,TIDAK dianggap sebagai korban.

KETIDAKHARUSAN melakukan korban untuk orang lain tanpa keizinannya, adalah pendapat yang PALING SAHIH dalam Mazhab Syafie.

Hal ini dinyatakan oleh Syaikhul Islam, Zakariya al-Ansari dalam Asna al-Mathalib, iaitu :

(وفي جواز التضحية عن الغير) بغير إذنه (وجهان) : أصحهما المنع)

Terjemahan : “Dalam [soal] keharusan [melakukan] korban bagi [pihak] orang [lain] tanpa keizinannya, [terdapat] dua pendapat, [pendapat] yang paling sahih [ialah] tegahan [melakukannya]”.

Kedua : Korban untuk pihak si mati

Melakukan korban untuk  si mati wujud dalam dua keadaan :

Pertama : Si mati mewasiatkan supaya dilakukan korban untuknya.

Dalam keadaan ini, HARUS bagi orang yang diwasiatkan, melakukannya dan sembelihan yang dilakukan itu dikira sebagai korban.

Perkara ini dinyatakan di dalam Mughni al-Muhtaj dan Hasyiah Qalyubi Wa Umairah.

Di dalam Mughni al-Muhtaj dinyatakan :

فإن أوصى بها جاز

Terjemahan : “Jika [si mati] mewasiatkannya (yakni korban), harus [dilakukan korban untuknya ke atas orang yang diwasiatkan]”.

Dalam Hasyiah Qalyubi Wa Umairah pula dinyatakan :

وبإيصائه تقع له

Terjemahan : “Dengan  pewasiatannya [maka korban yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu] dikira baginya (yakni si mati)”.

Peringatan :

Korban yang dilakukan untuk si mati yang mewasiatkan demikian, WAJIB disedekahkan semua sekali kepada fakir miskin. TIDAK BOLEH bagi sesiapa selain mereka memakannya.

Ketetapan ini bersandarkan kepada KETIDAKPASTIAN kepada siapa si mati memberikan keizinan memakan daging korban yang dilakukan untuknya itu.

Perkara ini dinyatakan di dalam Hasyiah Qalyubi Wa Umairah :

ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، ولا يجوز أكل الأغنياء منها ولا الناظر على وقفها، ولا ذابحها لتعذر إذن الميت في الأكل. نعم إن كان الذابح ممن فيه شرط الميت فينبغي جواز أكله

Terjemahan : “Dan wajib menyedekahkan semuanya (yakni daging korban yang dilakukan untuk si mati yang meninggalkan wasiat) kepada orang-orang fakir dan TIDAK HARUS memakan [nya bagi] orang-orang kaya, nazir [yang menguruskan] pewakafannya (yakni binatang korban) dan tukang sembelih, disebabkan ketidakmampuan [mengetahui] keizinan si mati [samada mengizinkan mereka] makan [atau sebaliknya].

Ya, jika tukang sembelih [termasuk] dari kalangan orang [yang terdapat] pada [diri] nya syarat [yang diletakkan oleh] si mati, maka sewajarnya harus [baginya] memakannya”.

Namun, jika kebetulan orang yang menyembelih tersebut adalah seorang fakir, maka dia boleh memakan daging korban tersebut, meskipun tidak diberi keizinan secara jelas oleh si mati.

Perkara ini dijelaskan oleh Syaikh Ramli dalam Nihayatul Muhtaj. Beliau menegaskan :

لو كان الذابح لها عنه فقيرا جاز له الأكل منها بصفة الفقر

Terjemahan : “Jika penyembelihnya (yakni korban) [yang menyembelih] untuknya (yakni si mati) seorang yang fakir, HARUS baginya memakannya di atas sifat [nya sebagai] orang yang fakir”.

Rumusan  :

Illah (sebab) tegahan memakan daging korban (bagi selain orang-orang miskin) yang dilakukan untuk si mati yang mewasiatkannya, ialah ketidakpastian kepada siapa si mati mengizinkan daging korbannya dimakan.

Dari sini boleh disimpulkan, bagi mengelakkan kekeliruan, semasa melakukan wasiat supaya dilakukan korban untuknya, elok diminta supaya si mati (ketika hidupnya) menyatakan sekali kepada siapa daging korban akan diagihkan.

Kedua : Si mati tidak mewasiatkan sedemikian

Dalam keadaan ini, TIDAK HARUS dan TIDAK DIKIRA sebagai korban penyembelihan yang dilakukan. 

Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Hajar al-Haithami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ketika menghuraikan keterangan Imam Nawawi r.a di atas :

(ولا) تجوز ولا تقع أضحية (عن ميت إن لم يوص بها)

Terjemahan : “TIDAK HARUS dan tidak menjadi korban [penyembelihan yang dilakukan] bagi pihak si mati jika dia tidak mewasiatkannya”.

Penutup

Berkaitan ketidakharusan melakukan korban untuk orang lain, samada orang tersebut masih hidup atau telah mati, melainkan dengan keizinan atau wasiat, terdapat dua persoalan yang berkaitan.

Pertama, mengapa ulama Mazhab Syafie mengharuskan amalan bersedekah bagi pihak atau untuk si mati, walaupun tanpa si mati mewasiatkan demikian? Tapi, dalam masa yang sama, tidak mengharuskan amalan korban yang dilakukan untuk si mati jika si mati tidak mewasiatkannya?

Apakah ada perbezaan antara sedekah dengan korban?

Persoalan kedua ialah jawapan balas ulama-ulama Mazhab Syafie terhadap hujjah-hujjah mazhab lain, yang mengharuskan amalan berkorban untuk si mati, meskipun tanpa apa-apa wasiat dari si mati.

Bagi mengelakkan kekeliruan, dua persoalan ini akan dikupas pada posting akan datang, InsyaAllah.

Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment